Laajamittaista toimintaa harjoittavat nestekaasulaitokset

-Käyttöönottotarkastus siinä laajuudessa kuin Tukes määrää.
-Määräaikaistarkastus